Teknisk og næring

Eininga ligg i første høgda på kommunehuset i Jondal sentrum. Til eininga ligg tekniske tenester med m.a. ansvar for saksbehandling og uteavdeling, jordbruk og anna næring og NAV.

 Teknisk
* Arealplanlegging inkl. gebyr
* Blankettar frå Landbruksdepartementet
* Brannvern og brannberedskap
* Brøyteavgift private vegar
* Byggesaker
* Drift og vedlikehald kommunale vegar
* Feiing
* Fonnavegen
* Frådeling av eigedom
* Kaianlegg
* Kart og oppmåling
* Kommunale bygg
* Kommunale og statlege tilskot
* Konsesjonslov, jordlov, skoglov
* Landbruk, skogbruk, jordbruk
* Ledige tomter
* Miljø- og klimasaker
* Motorferdsel i utmark
* Oljevern
* Plansakshandsaming
* Sakshandsamingsgebyr etter Plan- og bygningslova
* Symjehall 
* Tømekalendar, IHM (avfall, renovasjon)
* Vatn
* Vilt - innlandsfiske

Næring
* Næringsfond
* Næringsutvikling

NAV
* Sosialtenesta, råd og rettleiing
* Trygd
* Økonomisk sosialhjelp

 

Andre