Korleis få tenesta?

Sakshandsaming ved tildeling av tenester frå Eining pleie og Omsorg :

Publisert av Marit Brit Underhaug Klopstad. Ansvarleg Mari Brit Underhaug Klopstad. Sist endra 03.10.2018
 • Ved akutt behov for tenester, vert hjelp satt inn straks.
 • Søknadsskjema får du ved å vende deg til kontoret på Vikevollen, eller her.
 • Det føreligg tenestestandardar for nokre tenester, desse ligg på Jondal kommune si heimeside, eller ein kan få dei saman med søknadsskjema.
 • For institusjonsopphald, gjeld "Forskrift om Kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene".
 • Ferdig utfylt skjema vert å sende "Eining Pleie-og Omsorg", ved Pleie og omsorgsleiar, Vikevollen, 5627 Jondal.
 • Vedtaksmøter og inntaksmøter vert halde ca.ein gong i veka.
 • Inntaksnemda består av tilsynslegen ved sjukeheimen, pleie-og omsorgsleiar, avdelingsleiar Vikevollen og avdelingsleiar for Heimetenestene.
 • Vedtaksnemda består av pleie-og omsorgsleiar og avdelingsleiar for Heimetenestene.
 • Sakshandsamingstid for skriftleg vedtak er ca.3 veker.
 • Alle skriftlege vedtak vert vurdert på nytt innan eit halvt år, med unnatak av langtidsopphald ved sjukeheimen, tildeling av tryggleiksalarm og vedtak på middagsombringing.
 • Alle vedtak vil innehalde informasjon om klagerett.