Heimebasert Omsorg (HBO)

HBO er ei avdeling under Helse og OmsorgsEininga.

HBO har sin base på Vikevollen sjukeheim, og gjev tenester til brukarar i heimane.
HBO har ansvar for eit Bukollektiv i ein del av Vikevollen sine lokaler. Der er det plass til 7 heimebuande.
HBO har fylgjande tenester:
Heimesjukepleie, praktisk bistand-heimehjelp, matombringing, tryggleiksalarm, omsorgsløn,
BPA ( BrukarStyrt Personleg Assistent) og støttekontakt.
Avdelingsleiar er Silje Elise Selsvik.

Kontakt

Silje Elise Selsvik
Avd.leiar heimebasert omsorg (HBO)
Telefon: 53675306/53675300