Fysioterapitenesta

Fysioterapitenesta er lokalisert på Vikevollen sjukeheim.

Tenesta har 2 kommunalt tilsette fysioterapeutar som arbeider med klinisk verksemd retta mot born, vaksne og eldre, samt førebyggjande og helsefremjande tiltak i kommunen. Fysioterapeutane samarbeider nært med andre faggrupper i kommunen og i spesialisthelsetenesta.

Fysioterapitenesta har kontortelefonnummer 53 67 53 88 eller mobilnummer 948 36 053 .

Tenesta omfattar:

  • Undersøking og vurdering 
  • Behandling, rettleiing og oppfølging individuelt og/eller i gruppe 
  • Habilitering og rehabilitering, i og utanfor institusjon
  • Formidling og tilpassing av hjelpemiddel 
  • Førebyggjande og helsefremjande arbeid 

 

Tilvising

Born: Tilvising frå lege, helsesyster, spesialteneste, PPT, barnehage, skule og foreldre/føresette. Kan skje via tilvisningsskjema for barn og unge eller på telefon 53 67 53 88/948 36 053.

Vaksne: Tilvising frå lege.

 

Pris for tenesta

Trygda yter delvis stønad til dekking av utgifter til undersøking og behandling hos fysioterapeut i kommunen. Fysioterapi kjem inn under ordninga med Eigenandelstak 2, Frikort. Ein får automatisk frikort  gjennom HELFO når ein har betalt godkjend eigendel som overskrid kr  1990,-. Kommunekassa sender ut faktura på bakgrunn av antal behandlingstimar ca 1 gong i månaden, eller dersom behandlinga er avslutta eller avbroten. Behandling og transport til behandling er gratis for born under 16 år.

Informasjon frå HELFO om Frikort eigenandelstak 2 :

https://helfo.no/Documents/infografikk/Endelig-frikort2-brosjyre-nyn.pdf
 

Fysioterapitenesta er ei lovpålagt teneste heimla i Lov om helsetenester i kommunen kap. 1 § 1-3.

Kontakt

Maren Espedal Miille
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator
Telefon: 53675388/53675300