Teknisk

Eininga ligg i første høgda på kommunehuset i Jondal sentrum. Til eininga ligg tekniske tenester med m.a. ansvar for saksbehandling, uteavdeling og jordbruk.

 Teknisk
* Arealplanlegging inkl. gebyr
* Blankettar frå Landbruksdepartementet
* Brannvern og brannberedskap
* Brøyteavgift private vegar
* Byggesaker
* Drift og vedlikehald kommunale vegar
* Feiing
* Fonnavegen
* Frådeling av eigedom
* Kaianlegg
* Kart og oppmåling
* Kommunale bygg
* kommunale avgifter
* Kommunale og statlege tilskot
* Konsesjonslov, jordlov, skoglov
* Landbruk, skogbruk, jordbruk
* Ledige tomter
* Miljø- og klimasaker
* Motorferdsel i utmark
* Oljevern
* Plansakshandsaming
* Sakshandsamingsgebyr etter plan- og bygningslova
* Symjehall
* Vatn
* Vilt - innlandsfiske


 

Andre