(31.10.2019)

 Jondal kommune lyser ut tilskot til kulturminnevern for 2019. 

Illustrasjon til kunngjering Lausanakken.png
(27.09.2019)

Plan- og driftsutvalet (PDU) vedtok i møte 02.09.2019 med heimel i plan- og bygningslova § 12–11 jf. §§ 12-9 og 12-10 at privat framlegg til detaljregulering i sjø, Lausanakken – planID 12272018002, vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

bassenget olaug værland.JPG
(16.09.2019)

OBS! Det er ny inngang til gymsal og symjehall. Denne finn du ved gangvegen ned til brakkene, i eit nytt tilbygg utanfor gymsalen. 

illustrasjon.png
(30.08.2019)

Detaljreguleringsplan for Årsand hyttefelt – plan ID12272016001, vart godkjend av Jondal kommunestyre 08.05.2019. 

illustrasjon.png
(30.08.2019)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 har plan- og driftsutvalet (PDU) i Jondal kommune i sak 062/19, den 17. juni 2019, vedteke at detaljregulering for settefiskanlegg i Herand – del av gnr. 10, bnr. 1 og 85 m.fl. (Plan ID: 1227-2017001) skal verte lagt ut til offentleg ettersyn.

akkjarhaugen ill.png
(16.08.2019)

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 har plan- og driftsutvalet i sak 054/17, 03.06.19, vedteke at framlegg til detaljreguleringsplan for Akkjarhaugen, gnr. 31, bnr. 1, 22, 27, 163 m.fl., planID: 12272017002, skal leggjast ut til offentleg ettersyn.