akkjarhaugen ill.png
(16.08.2019)

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 har plan- og driftsutvalet i sak 054/17, 03.06.19, vedteke at framlegg til detaljreguleringsplan for Akkjarhaugen, gnr. 31, bnr. 1, 22, 27, 163 m.fl., planID: 12272017002, skal leggjast ut til offentleg ettersyn. 

Lausanakken utviding ill.png
(12.04.2019)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av Bremnes Seashore AS om utviding av planområde ved oppstart av detaljregulering i sjø, Lausanakken i Jondal kommune, planID: 12272018002.

plommevika endring.png
(15.03.2019)

Del av gnr. 36, bnr. 45 m.fl, i Plommevika, Torsnes, Jondal kommune.

lausanakken planområde.png
(15.02.2019)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av Bremnes Seashore AS om oppstart av detaljregulering i sjø, Lausanakken i Jondal kommune, planID: 12272018002.  

plommevika illustrasjon 2.png
(25.01.2019)

Geoplan AS varslar på vegne av tiltakshavar Hardanger Fishfarm AS oppstart av detaljreguleringsarbeid med planprogram for 12272018001- oppdrettsanlegg i fjell med deponi i sjø, gbnr. 36/45 Plommevika, på Torsnes i Jondal kommune.  

(10.12.2018)

Torsdag 20. desember vert den offentlege badinga avlyst på grunn av juleavslutninga for skulen.