illfoto til heimeside.jpg
(13.07.2018)

Detaljreguleringsplan for gnr. 11 bnr. 369 m.fl, Kvernuri – plan ID12272014002, vart godkjend av Jondal kommunestyre 20.06.2018.

3d-ill svåsandshagen.jpg
(30.05.2018)


Jondal kommune lyser ut 12 tomter i bustadfelt Svåsandshagen for sal. OPPDATERING: 2 TOMTER ER TILDELT.

planområde.jpg
(13.04.2018)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Akkjerhaugen, gnr. 31, bnr. 1, 22, 27, 163 m.fl. i Jondal kommune.

eigedomsskatt ill.jpg
(03.04.2018)

I samsvar med § 14 i Eigedomsskattelova vert eigedomsskattelista for Jondal 2018 lagt ut til ålment ettersyn.  

illfoto heimeside.jpg
(08.03.2018)

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for Sætveit hyttefelt II, gnr. 32 bnr. 1, 176 m.fl., i Jondal kommune.

eldsjelprisill.jpg
(08.03.2018)

Du kan no føreslå kandidatar til kommunen sin eldsjelpris 2018.