image.png
(19.06.2019)

HARDANGER

SIN KUNSTNARBUSTAD I

BERLIN 

Ordninga vart oppretta av Hardangerrådet i 2009. Frå hausten 2016 overtok Hardanger Kunstlag, på vegne av eit spleiselag som består av alle kommunane i Hardanger, Kunstnarhuset Messen, Harding Puls, HardingarT og Lærdal næringsutvikling ansvaret for artist-in-residence-ordninga Hardanger – Berlin.

I 2019 går HardingarT ut av spleiselaget. Frå 2020 vil Eidfjord kommune og Hardangerrådet vera delaktige i administrering av ordninga.

Ordninga baserer seg på same modell som mellom anna Bergen, Trondheim og Stavanger kommune nyttar.

(17.06.2019)

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i  trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.  

 
(17.06.2019)

Planen er klar – Det nye våpenet skal vere basert på Ullensvang herad sitt noverande. Det har det politiske fleirtalet i dei noverande kommunane bestemt.