Einingsleiarane sitt ansvar

 

Dei daglege leiarane for tenesteeiningane har fylgjande ansvar:
- Resultatansvar for eiga verksemd
- Fagleg ansvar for eiga verksemd
- Økonomisk ansvar, tertialrapportering innanfor eige budsjett
- Utarbeiding av økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding for eiga verksemd
- Tilsetjings- og personalansvar for eigne medarbeidarar innanfor gjeldande regelverk
- Ansvar for å utvikla eigen organisasjon innanfor gjeldande rammer og regelverk
- Ansvar for å rapportera om eiga verksemd både internt og eksternt
- Informasjonsansvar ovanfor brukarar, relevante målgrupper og innbyggjarar.