Teknisk

Eininga ligg i første høgda på kommunehuset i Jondal sentrum. Til eininga ligg tekniske tenester med m.a. ansvar for saksbehandling, uteavdeling og jordbruk.

 Teknisk
* Arealplanlegging inkl. gebyr
* Blankettar frå Landbruksdepartementet
* Brannvern og brannberedskap
* Brøyteavgift private vegar
* Byggesaker
* Drift og vedlikehald kommunale vegar
* Feiing
* Fonnavegen
* Frådeling av eigedom
* Kaianlegg
* Kart og oppmåling
* Kommunale bygg
* kommunale avgifter
* Kommunale og statlege tilskot
* Konsesjonslov, jordlov, skoglov
* Landbruk, skogbruk, jordbruk
* Ledige tomter
* Miljø- og klimasaker
* Motorferdsel i utmark
* Oljevern
* Plansakshandsaming
* Sakshandsamingsgebyr etter plan- og bygningslova
* Symjehall
* Vatn
* Vilt - innlandsfiske


 

Andre
(11.01.2010)

Kommunen brøyter dei kommunale vegane, og kan ta seg av brøyting av private vegar. Kommunen har vedlikehald av kommunale vegar og vegljos.

(11.02.2010)

Nasjonal beredskapsvakt på tlf. 06040 er bemanna med kyndig veterinær med operativ erfaring.

Hjorteredning
(12.04.2012)

Jondal kommune har eiga viltnemnd som forvaltar spørsmål og saker knytt til jakt og fiske.

(15.10.2014)

Her finn de Jondalsguiden frå 2011.
Klikk på linken nedanfor.