Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar har kontor på Jondal helsesenter, i underetasjen på Vikevollen og i same lokale som legekontor.

Helsestasjonsdag kvar onsdag.
Skulehelseteneste kvar tysdag og torsdag på helsestasjonen.
Helsestasjon for ungdom er onsdagar kl 14-16.

Tenesta omfattar helsestasjon- og skulehelsetenesta, og er eit tilbod for barn og unge mellom 0 – 20 år. I tillegg driv helsesøster miljøretta helsearbeid, som m.a. omfattar helseopplysningar og vaksinasjon av innbyggjarane.

Tenesta representerer det helsefremjande og det sjuksomsførebyggjande arbeidet i kommunen.
Det er eit lågterskeltilbod og skal vere lett tilgjengeleg.