Heimebasert Omsorg (HBO)

HBO har sin base på Vikevollen sjukeheim, og gjev tenester til brukarar i heimane.

HBO har ansvar for eit Bukollektiv i ein del av Vikevollen sine lokale. Der er det plass til 7 heimebuande.
HBO har fylgjande tenester:
Heimesjukepleie, praktisk bistand-heimehjelp, matombringing, tryggleiksalarm, omsorgsløn,
BPA ( BrukarStyrt Personleg Assistent) og støttekontakt.
Avdelingsleiar er Silje Elise Selsvik.