Fysioterapitenesta

Fysioterapitenesta er lokalisert på Vikevollen sjukeheim.

Tenesta har 2 kommunalt tilsette fysioterapeutar som arbeider med klinisk verksemd retta mot born, vaksne og eldre, samt førebyggjande og helsefremjande tiltak i kommunen. Fysioterapeutane samarbeider nært med andre faggrupper i kommunen og i spesialisthelsetenesta.

Fysioterapitenesta har kontortelefonnummer 53 67 53 00 / 948 36 053.

Tenesta omfattar:

 • Undersøking og vurdering 
 • Behandling, rettleiing og oppfølging individuelt og/eller i gruppe 
 • Habilitering og rehabilitering, i og utanfor institusjon
 • Formidling og tilpassing av hjelpemiddel 
 • Førebyggjande og helsefremjande arbeid 

Tilvising

Born: Tilvising frå lege, helsesyster, spesialteneste, PPT, barnehage, skule og foreldre/føresette. Kan skje via tilvisningsskjema for barn og unge eller på telefon 53 67 53 88/948 36 053.

Vaksne: Tilvising frå lege.

Prioritering i fysioterapitenesta:

Born

Prioritet

 Problemstilling

 Målgrupper/eksempel

 Makstid

1. Prioritet

Barn der rask intervensjon er naudsynt og ventetid kan gje store negative konsekvensar.

 • Akutt, nyleg oppstått problemstilling.
 • Brått funksjonstap p.g.a. skade, sjukdom eller lyte og/eller store endringar i omgjevnadane.
 • Problemstillingar knytt til overgangsfasar der trening og tiltak må byrje straks.
 • Problemstillingar knytt til terminal fase, tiltak retta mot eigenaktivitet og sosial deltaking, eller for lindrande behandling.

Døme på diagnosar:

 • Barn med fødselsskade t.d. plexusskader, fotdeformitet etc.
 • Spedbarn med definert diagnose t.d.. torticollis/assymetri.
 • Barn med lungesjukdom i akutt fase t.d. Cystisk fibrose.
 • Barn med progredierande sjukdom i akutt fase.
 • Barn med revmatiske lidingar i akutt fase t.d. JRA.
 • Barn med nevrologiske lidingar i akutt fase t.d. CP, muskel dystrofi, tumor cerebri etc..
 • Oppfølging etter ortopediske inngrep t.d. brot, operasjonar etc.

1 veke

2. Prioritet

Barn der tidleg intervensjon er venta å ha stor betydning for effekt av tiltak.

 • Byrjande/aukande funksjonssvikt med store konsekvensar for mest mogeleg sjølvstendig funksjon i kvardagen.
 • Progredierande sjukdomsutvikling som fører til nedsett funksjon og auka hjelpebehov.
 • Forsinka funksjons- og aktivitetsutvikling/motorisk utvikling sett i relasjon til alder. (moderat til svært forsinka)
 • Planlagde overgangsfasar der oppfølging er naudsynt og kan planleggast.
 • 4-mnd kontroll på helsestasjon
 • Screening av 5- og 6-åringar.

Døme på diagnosar:

 • Spedbarn med sein motorisk utvikling.
 • Premature barn
 • Barn med Downs syndrom/ andre syndrom
 • Førskule-/skulebarn med sein motorisk utvikling eller samansette vanskar.
 • Barn med lungeproblematikk – kronisk fase.
 • Barn med progredierande sjukdom.
 • Barn med revmatiske lidingar.
 • Barn med nevrologiske lidingar.
 • Barn som vert tilvist frå spesialisthelsetenesta.
 • Bistand i overgangsfasar  t.d. overgang barnehage-skule
 • Barn som har vanskar med utføring av daglege aktivitetar som t.d. bu i eigen bustad, delta i leik, og/eller meistre barnehage/skule.

1 mnd

3. Prioritet

Barn der intervensjon sjåast på som hensiktsmessig for at personen kan oppretthalde/betre funksjonen i daglege aktivitetar, men tiltak kan vente utan større konsekvensar.

 • Bevegelses- eller aktivitetsvanskar som følgje av kronisk og/eller langsamt progredierande sjukdom i rolege fasar.
 • Forsinka funksjons- og aktivitetsutvikling/motorisk utvikling sett i relasjon til alder
 • Planlagde overgangsfasar der oppfølging er naudsynt og kan planleggast i god tid.

Døme på diagnosar:

 • Arbeid med koordinering av IP
 • Skulebarn med sein motorisk utvikling og/eller samansette vanskar.
 • Barn med psykosomatisk plager.
 • Barn med Downs syndrom /andre syndrom for vegleiing og vedlikehald.
 • Barn med progredierende sjukdom i roleg fase.
 • Vurdering av fotproblematikk
 • Skulebarn med smertetilstandar og muskel-skjelettsymptom (t.d. nakkeplager, hovudpine, ryggplager.)

3 mnd

 

Vaksne
 

Prioritet

 Problemstilling

 Målgrupper/eksempel

 Makstid

1. Prioritet

Personar der rask intervensjon er naudsynt og ventetid kan gje store negative konsekvensar.

 • Personar med akutt sjukdom/skade/lyte, der funksjon eller smertetilstand vil verte vesentleg forverra dersom tiltak vert utsett.
 • Personar med brått funksjonstap der det er stor mogelegheit for å gjenvinna funksjon.
 • Personar nyleg utskrivne frå spesialisthelseteneste med behov for fysioterapi.
 • Palliative pasientar i terminal fase.
 • Personar i overføringsfase mellom 1., 2. og 3. linjetenesta, der tiltak og trening må setjast i verk raskt.

Dømel på diagnoser:

 • Nyopererte
 • Hjerneslag
 • Hovudskader
 • Ryggmargskader
 • Nydiagnostiserte nevrologiske pasientar.
 • Akutte ortopediske tilstandar m/u operasjon(lårhalsbrot, protese, etc.)
 • Raskt progredierande sjukdom t.d. ALS
 • Lungesjuke i akutt fase.
 • Cancer i terminal fase
 • Rehabiliteringspasienter

1 veke

2. Prioritet

Personar der tidleg intervensjon forventas å ha stor betydning for effekt av tiltak.

 • Personar med byrjande/aukande funksjonstap med store konsekvensar for ADL og anna aktivitet, og der det er gode mogelegheiter for å gjenvinna funksjon eller førebygga ytterlegare funksjonstap.
 • Personar med kroniske, langvarige sjukdomar, spesielt i fasar med forverring.
 • Personar med funksjonsproblem/kronisk sjukdom, med fare for reduserte mogelegheiter for gjennomføring av ADL og anna aktivitet.
 • Personar med behov for tilrettelegging og/eller hjelpemiddel for å kunne bu heime og gjennomføre ADL t.d. ift hygiene, måltid, av/påkledning.
 • Personar i overføringsfasar der tiltak kan vente i 1 mnd, planlagt overgangar.

Døme på diagnosar:

 • Revmatiske lidingar i aktiv fase.
 • KOLS-forverring
 • Ortopediske inngrep etter 3 mnd.
 • Hjerneslag etter 6 mnd.
 • Nevrologiske lidingar i stabil fase (MS, Parkinson etc.)
 • Andre tilstandar som har ført til generelt funksjonstap og auka hjelpebehov.

1-2 mnd

3. Prioritet

Personar der intervensjon sjåast på som hensiktsmessig for at personen kan oppretthalde/betre funksjonen i daglege aktivitetar, men tiltak kan vente utan større konsekvensar.

 • Personar med funksjonsvanskar og/eller smerteproblematikk knytt til muskel-skjelettsystemet utan akutt problemstilling.
 • Personar med langvarig/kronisk sjukdom i stabil fase.
 • Personar med langsamt progredierande sjukdom.
 • Personar med problematikk knytta til aldring.

Døme på diagnosar:

 • Nevrologiske/ortopediske tilstandar med funksjonstap og behov for vedlikehaldstrening.
 • Kroniske revmatiske lidingar
 • Lungesjukdom i stabil fase
 • Myalgiske lidingar (nakke-, ryggplager, hovudpine etc)

3 mnd

 

 

Pris for tenesta

Trygda yter delvis stønad til dekking av utgifter til undersøking og behandling hos fysioterapeut i kommunen. Fysioterapi kjem inn under ordninga med Eigenandelstak 2, Frikort. Ein får automatisk frikort  gjennom HELFO når ein har betalt godkjend eigendel som overskrid kr  2085 ,-. Kommunekassa sender ut faktura på bakgrunn av antal behandlingstimar ca 1 gong i månaden, eller dersom behandlinga er avslutta eller avbroten. Behandling og transport til behandling er gratis for born under 16 år.

Informasjon frå HELFO om Frikort eigenandelstak 2 :

https://helfo.no/Documents/infografikk/Endelig-frikort2-brosjyre-nyn.pdf

Fysioterapitenesta er ei lovpålagt teneste heimla i Lov om helsetenester i kommunen kap. 1 § 1-3.