Folkehelse

I følgje Lov om folkehelse (folkehelseloven) § 3. vert folkehelse og folkehelsearbeid definert slik:

a) Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

b) Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

I Jondal kommune er det tilsett folkehelsekoordinator i 40% stilling. Stillinga er organisert i Fysioterapitenesta under Helse og omsorg, men skal ha oppgåver på tvers av einingane og i forhold til det overordna, systematiske planarbeidet i kommunen. Folkehelsekoordinator har eit særskilt ansvar for arbeidet med oversiktsdokument over helsetilstanden og påverknadsfaktorar i kommunen.

Folkehelseprofilar:

Folkehelseprofil 2018

Folkehelseprofil 2017

Folkehelseprofil 2016

Folkehelseprofil 2015

 

Publisert av Gro Heidi Molland. Ansvarleg Maren Espedal Miille. Sist endra 13.02.2018