Folkehelse
(20.06.2017)

I tråd med Folkehelselova §5 og forskrift om oversikt over folkehelsa skal kommunen kvart fjerde år utarbeida ei skriftleg oversikt over helsestilstanden og faktorar som kan påverka denne.

(20.06.2017)

I følgje Lov om folkehelse (folkehelseloven) § 3. vert folkehelse og folkehelsearbeid definert slik:

a) Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

b) Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.