Regplankart Årvikneset.png
(13.12.2019)

Detaljreguleringsplan for fritidsbustader Årvikneset, del av gbnr 42/1 og gbnr 43/5 m.fl. PlanID: 12272012001, vart godkjend av Jondal kommunestyre 27.11.2019. Vedtaket vert kunngjort i tråd med plan- og bygningslova §§ 12-10 til 12-12. 

Regplankart Streitet.png
(13.12.2019)

Detaljreguleringsplan for del av gnr. 50 bnr. 13-18 m.fl, Streitet,  PlanID 12272013005, vart godkjend av Jondal kommunestyre 27.11.2019. Vedtaket vert kunngjort i tråd med plan- og bygningslova §§ 12-10 til 12-12. 

illustrasjon kart.png
(22.11.2019)

Endring av detaljreguleringsplan for Sætveit hyttefelt, gnr. 32 bnr. 172 m.fl, planID 12272013001, vart godkjend av Jondal kommunestyre 23.10.2019. Endringa vert kunngjort i tråd med plan- og bygningslova §§ 12-10 til 12-12.

illustrasjon kart.png
(22.11.2019)

Endring av detaljreguleringsplan for del av gnr. 45 bnr. 11 m.fl, Tømmervika, Hesvik, planID 12272013004, vart godkjend av plan- og driftsutvalet i Jondal kommune 03.04.2019. Endringa vert kunngjort i tråd med plan- og bygningslova §§ 12-10 til 12-12.

Viketunet årestova
(31.10.2019)

Jondal kommune lyser ut tilskot til kulturminnevern for 2019.  

Illustrasjon til kunngjering Lausanakken.png
(27.09.2019)

Plan- og driftsutvalet (PDU) vedtok i møte 02.09.2019 med heimel i plan- og bygningslova § 12–11 jf. §§ 12-9 og 12-10 at privat framlegg til detaljregulering i sjø, Lausanakken – planID 12272018002, vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.